Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Siepraw na dofinansowanie Wymiany Pieców w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie Gminy Siepraw.

Termin naboru wniosków: od 27 marca 2023 r. w trybie ciągłym, do wyczerpania środków w budżecie Gminy przeznaczonych na ten cel w danym roku.
Decyduje kolejność zgłoszeń !
Wnioskodawcy nie wpisani na listę rankingową ze względu na przewidziane limity finansowe wynikające z wysokości przeznaczonych środków w budżecie gminy na ten cel, umieszczeni będą na liście rezerwowej.
Maksymalna wysokość dotacji: 3 000,00 zł

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:
• w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Siepraw lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw
lub
• w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP
W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data doręczenia wniosku do urzędu.

Data realizacji inwestycji
Nie później niż do dnia 30.11.2023 r. Dla inwestycji wykonanych przed dniem podpisania z Gminą umowy dotacja nie może zostać udzielona.

Zasady udzielania dotacji określone zostały w uchwale Nr XLII/351/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 lutego 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 06.03.2023 r. poz. 1849).
Regulamin oraz formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Siepraw, w pokoju nr 22.