O G Ł O S Z E N I E o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Siepraw na dofinansowanie wymiany nieefektywnego źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie gminy Siepraw.


Termin naboru wniosków: od 6 czerwca (od godz. 7:30) do 8 czerwca 2022 r. (do godz. 15.30)
Decyduje kolejność zgłoszeń !
Maksymalna wysokość dotacji: 2 000,00 zł
Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.
Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:
• w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Siepraw lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw

lub
• w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP

W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data doręczenia wniosku do urzędu.

Data realizacji inwestycji

Nie później niż do dnia 30.11.2022 r. Dla inwestycji wykonanych przed dniem podpisania z Gminą umowy dotacja nie może zostać udzielona.

Zasady udzielania dotacji określone zostały w uchwale Nr XXXII/287/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 kwietnia 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 04.05.2022 r. poz. 3197), zmienionej Uchwałą nr XXXIII/294/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 maja 2022 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 30.05.2022 r. poz. 3784).
Regulamin oraz formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Siepraw, w pokoju nr 22.