Na początku sezonu grzewczego ruszają kontrole domowych pieców i kotłów prowadzone  przez pracowników Urzędu Gminy Siepraw. Kontrolowane będą przede wszystkim przypadki nielegalnego i szkodliwego dla środowiska i ludzi, spalania odpadów, kontrole jakości paliwa oraz rodzajów źródła ogrzewania.

Kontrole będą wykonywane na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, działającego w oparciu o artykuł 379 Prawa ochrony środowiska, który uprawnia kontrolującego do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 - na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności pozwolić na dokonanie czynności, o których mowa powyżej. Nie wpuszczenie na teren własnej posesji lub utrudnianie kontroli upoważnionym pracownikom urzędu grozi zastosowaniem art. 225 § 1 kodeksu karnego, który stanowi: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Urzędnicy odbyli specjalistyczne przeszkolenie dotyczące prowadzenia kontroli, a także pobierania próbek popiołu do badań laboratoryjnych, które mają na celu wykrycie spalania odpadów w kotłach na paliwa stałe. W przypadku powzięcia podejrzenia spalania śmieci pracownik Gminy pobierze odpowiednią ilość popiołu do specjalnego pojemnika oraz go zaplombuje. Następnie laboratorium wykona badania i w przypadku potwierdzenia w raporcie spalania niedozwolonych substancji postępowanie zostanie skierowane na drogę sądową, gdzie za takie wykroczenie grozi kara do 5 000 zł.

Gdzie zgłaszać podejrzane przypadki spalania odpadów? Można to zrobić przez specjalny formularz, znajdujący się na stronie https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/  lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Siepraw
Podczas kontroli właściciele kotłów zostaną poinformowani o konieczności ich wymiany,   jeżeli źródło ciepła nie będzie spełniać określonych parametrów - według zapisów aktualnie obowiązującej uchwały „antysmogowej”.