Zarządzanie Nr 247/20 Wójta Gminy Siepraw   z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałami Rady Gminy Siepraw z dnia 10 września 2020 roku: Nr XVIII/144/20  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na parterze budynku położonego w budynku przy  ul. Jana Pawła II 80 w Sieprawiu  oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz XVIII/145/20 sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 38 w Sieprawiu  oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1
1.    Przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu Najemcy pomieszczeń w budynku usytuowanym  na  nieruchomości będącej własnością Gminy,  przy ul. Jana Pawła II Nr 80 w Sieprawiu.
2.    Przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu Najemcy pomieszczenia w budynku usytuowanym  na  nieruchomości będącej własnością Gminy,  przy ul. Jana Pawła II Nr 38 w Sieprawiu.
3.    Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem obejmujący nieruchomości określone w ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.