Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych niżej terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów. Do udziału w Komisji przeglądowej zapraszamy przedstawiciela Powiatowego Lekarze Weterynarii

Więcej informacji w załączniku.