Planujesz zwiększyć zatrudnienie? Zapoznaj się z ofertą współfinansowania nowych miejsc pracy i podejmij z nami współpracę w tym zakresie.

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (VI)” Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach może sfinansować Pracodawcy:

  1. CZĘŚĆ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW
    Okres refundacji wynosi 6 miesięcy, po upływie których Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 3 miesięcy.
    Ważne: wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć do urzędu pracy przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest nawiązanie stosunku pracy.
  2. KOSZTY ZORGANIZOWANIA STAŻU
    Podczas odbywania stażu bezrobotny nabywa kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy na samodzielnym stanowisku. W tym okresie Pracodawca nie ponosi kosztów utrzymania stażysty, gdyż te pokrywane są przez PUP Myślenice.
    Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia stażysty na kolejne 4 miesiące, w wymiarze co najmniej ½ etatu (umowa o pracę).

Zapraszamy do współpracy
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
Ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. 12 372-96-00
https://www.myslenice.praca.gov.pl

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (VI)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020