Na podstawie uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawiam o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24 lipca 2020 r. do dnia 12 sierpnia 2020 r.

§ 3. Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik do Zarządzenia.

 § 4. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw, stronie internetowej Gminy Siepraw i w BIP wraz z projektem uchwały, od dnia 24 lipca 2020 r.
§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się pracownikowi Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Siepraw zgodnie z podziałem czynności.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala