Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
Na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) Wójt Gminy Siepraw zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Konsultacje przeprowadzono w dniach 24 lipca 2020 r. – 12 sierpnia 2020 r. w formie wyrażenia pisemnych uwag i opinii do projektu Programu.

Informacje o zarządzeniu konsultacji oraz projekt programu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.

W przewidzianym okresie nie wpłynęła żadna uwaga do projektowanych uchwał Rady Gminy Siepraw.

Siepraw, 24.08.2020 r.

/-/ Tadeusz Pitala