Wnioski złożone w ramach realizacji inicjatyw obywatelskich na 2022 rok, złożone w terminie do 30 listopada 2021 r.

Wójt  dokonał wstępnej kwalifikacji złożonych wniosków do pod względem formalnym (termin złożenia, liczba podpisów oraz poprawność uzupełnienia wniosku). Wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo złożone zostaną przekazane pod obrady zebrań wiejskich.

Zebrania wiejskie zaopiniują wnioski w  formie uchwał, a następnie przekażą uchwałę Wójtowi Gminy. W przypadku większej liczby wniosków niż jeden, zaopiniowanych pozytywnie w danym sołectwie, zabranie wiejskie ustali  listę rankingową wniosków. Wójt Gminy, uwzględniając opinię zebrania wiejskiego, liczbę wnioskodawców, wielkość rezerwy oraz zgodność zadania z aktualną Strategią Rozwoju Gminy Siepraw oraz innymi dokumentami, ustalającymi priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, dokona wyboru zadań do realizacji w przyszłym  roku budżetowym do 31 marca roku budżetowego. Realizatorem zaakceptowanego zadania będzie Wójt Gminy Siepraw.