W związku z toczącą się dyskusją w sprawie uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego tzw. SUMP (https://bip.malopolska.pl/api/files/3405792) pragniemy jeszcze raz uspokoić Mieszkańców Gminy, że zarówno Wójt Gminy, jak i Rada Gminy nie planują wprowadzić żadnych rozwiązań, które ograniczałyby wolność, a tym bardziej suwerenność Mieszkańców Gminy. Absurdalne są twierdzenia, że już niedługo zabronione będzie poruszanie się samochodami, możliwe będzie poruszanie się po Gminie tylko na hulajnogach, czy też, że Rada Gminy chce wprowadzić Strefę Czystego Transportu! Nigdy takich pomysłów wśród obecnej Rady Gminy nie było. 

Taki sam Plan (takiej samej treści) przyjęło lub ma przyjąć w najbliższym czasie ok. 25 gmin zrzeszonych w  stowarzyszeniach Metropolia Krakowska oraz Otulina Podkrakowska oraz Miasto Kraków. W żadnej z gmin, które procedowały podjęcie SUMP, nie było poważniejszych wątpliwości, które uniemożliwiłyby podjęcie uchwał w tym temacie.

W Planie Zrównoważonej Mobilności nie ma zapisów, które zobowiązywałyby Gminę, czy też jej Mieszkańców do wprowadzenia rozwiązań niekorzystnych dla społeczności. Gmina Siepraw wprowadzi tylko takie rozwiązania, które będą korzystne dla rozwoju transportu i łatwiejszego przemieszczania się Mieszkańców, którzy zresztą w ostatnich latach postulowali o nowe i lepsze rozwiązania w tym temacie. 

Wbrew twierdzeniom przeciwników wprowadzenia Planu w życie projekt uchwały był  konsultowany ze społeczeństwem i każdy zainteresowany w odpowiednim czasie mógł w różnych formach wypowiedzieć się, także negatywnie, na temat proponowanych rozwiązań. Na marginesie Inicjator uchylenia sieprawskiej uchwały w sprawie SUMP sam skorzystał z tej możliwości i złożył uwagi 17.10.2023 r. na spotkaniu w Wieliczce! 

Odnośnik do konsultacji z Gminy Siepraw:
https://www.siepraw.pl/aktualnosci/informacje/kons...

Konsultacje społeczne na stronie internetowej ogłoszone zostały 17.10.2023 r. i trwały do 6.11.2023 r. W ramach konsultacji zaproponowane zostały różne formy konsultacyjne umożliwiające zgłaszanie uwag oraz ocenę dokumentu SUMP, a także prognozy oddziaływania na środowisko zarówno mieszkańcom jak i innym interesariuszom tj. radnym, przedstawicielom gmin. Były to:
- otwarte spotkanie z mieszkańcami różnych miejscach (możliwość połączenia się także on-line);
- zbieranie uwag za pomocą formularza konsultacyjnego on-line.

Z raportem z konsultacji można się zapoznać pod linkiem:
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=437826&wer=...

Dlaczego Gmina Siepraw potrzebuje SUMP i jest on dla niej korzystny?

  • Gmina Siepraw nie jest transportową „samotną wyspą”. Istnieje konieczność współpracy z sąsiadami, by tworzyć połączenia komunikacyjne i realizować inwestycje transportowe skoordynowane z innymi podmiotami oraz dopasowane do potrzeb mieszkańców.
  • Dokument SUMP stwarza ramy do współpracy oraz dogadywania się z sąsiadującymi gminami. Ma zapewnić współpracę oraz „wzajemne widzenie się” poszczególnych gmin w planowaniu inwestycji transportowych, czy też siatki połączeń - szeroki zakres terytorialny Planu umożliwi współpracę wielu podmiotów i wzajemną wymianę informacji i zamierzeń - w tym m.in. co do organizacji nowych połączeń transportu zbiorowego.
  • Bez dokumentu SUMP nie zostanie spełniony podstawowy warunek pozyskania funduszy europejskich na lata 2021-27 w ramach działań, które tego wymagają, m.in. Działania 3.1 programu Fundusze Europejskie w Małopolsce, które realizują również gminy objęte Innymi Instrumentami Terytorialnymi – w tym Gmina Siepraw.
  • Konieczność posiadania SUMP dla pozyskania dofinansowania zadań z zakresu transportu wynika Umowy partnerstwa wynegocjowanej przez poprzedni Rząd w 2022 roku - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-fu... Przeczytać tam możemy: „Dla osiągnięcia jak najlepszego efektu prowadzonej interwencji na poziomie poszczególnych programów preferencje w dostępie do finansowania otrzymają MOF, w których stosowane będzie zintegrowane podejście do działań związanych z kształtowaniem systemu transportowego poprzez tworzenie i realizację dokumentów spełniających ideę planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Co do zasady SUMP powinien odnosić się do kluczowych dla MOF inwestycji transportowych.

Inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą opierać się na odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej, które przyjmie następujące formy:

  • we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia SUMP”

Odniesienie się do niektórych zarzutów przeciwników SUMP:

Przeciwnicy SUMP: Gmina jest zobligowana Planem do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu na swoim terenie
Odpowiedź: SUMP jako dokument o charakterze strategicznym wskazuje Strefę Czystego Transportu jako jedno z możliwych, a nie obligatoryjnych narzędzi wdrożeniowych, mających na celu redukcję negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Zgodnie z działaniem szczegółowym 3.3.1 zapisanym w SUMP możliwość, a nie przymus wprowadzania Strefy Czystego Transportu dot. miasta Krakowa i innych miast zlokalizowanych na analizowanym obszarze, a ich ewentualny rozwój powinien być poprzedzony analizami potrzeb. Zapis ten nie dot. terenów wiejskich, a taki charakter ma gmina wiejska Siepraw. Ponadto zgodnie z działaniem szczegółowym 4.2.1 zapisanym w SUMP wprowadzanie SCT powinno być poprzedzanie pilotażami na mniejszą skalę i/lub dialogiem z mieszkańcami danego rejonu (dot. m.in. norm emisji spalin samochodów dopuszczonych w SCT).

Przeciwnicy SUMP: Gmina wkrótce zabroni poruszania się (starszymi) samochodami i nakaże jeździć wszystkim hulajnogami
Odpowiedź: SUMP nie stanowi dokumentu zakazującego lub nakazującego poruszania się określonymi środkami transportu. SUMP przewiduje działania związane z rozwojem wszystkich form transportu w myśl zasady zrównoważonego rozwoju i umożliwienia mieszkańcom szerszego wyboru środka transportu w codziennych podróżach w zależności od potrzeb. W przypadku hulajnóg dokument nie nakazuje wyboru tego środka transportu, zawiera natomiast odniesienia do tych rodzajów transportu w działaniach 2.5.4, 3.1.2, 3.4.3 i 4.1.3 przede wszystkim pod kątem uporządkowania zasad ich wykorzystywania w przestrzeni publicznej, działań edukacyjnych co do sposobów ich wykorzystywania oraz wprowadzania rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo ich użytkowników.