Czcionka


INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZŁOŻENIA  WNIOSKU  O  ZMIANĘ  PRZEZNACZENIA DZIAŁKI


1.    Co powinienem wiedzieć ?

 1. Złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w planie nie uruchamia automatycznie żadnego postępowania administracyjnego ani procedury sporządzania zmiany planu. Nie jest określony przepisami termin, w jakim wniosek powinien zostać rozpatrzony.
 2. Wszystkie wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w planie są rejestrowane.
 3. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie w takim trybie, jak sporządzenie nowego planu, czyli po przeprowadzeniu całej procedury planistycznej (określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) poprzedzonej podjęciem przez Radę Gminy Siepraw uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu.
 4. Po rozpoczęciu procedury zmiany planu dla danego terenu, wszystkie złożone i zarejestrowane wnioski dotyczące tego terenu są przekazywane wyłonionym w drodze przetargu projektantom sporządzającym projekt zmiany planu.
 5. Uzyskanie informacji, czy złożony wniosek o zmianę przeznaczenia w planie został uwzględniony jest możliwe dopiero na etapie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu. W tym celu należy zapoznać się z projektem planu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sieprawiu pod adresem: www.siepraw.pl (Aktualności ) jak również osobiście w Urzędzie Gminy w terminie i godzinach podanych w ogłoszeniu „o wyłożeniu planu do publicznego wglądu”
 6. Jeżeli wnioskowana zmiana nie została uwzględniona, jest możliwe wniesienie uwagi dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu – w terminie określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu. Uwagi rozpatrywane są przez Wójta w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. O sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu rozstrzyga Rada Gminy, podejmując uchwałę w sprawie zmiany planu. Jeżeli wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu została uwzględniona, obowiązuje dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie zmiany planu tj. 14 dni po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 7. Co najmniej raz w kadencji Rady Gminy Siepraw, Wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorąc przy tym pod uwagę m.in. złożone wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w planie, zarejestrowane w Rejestrze wniosków. Wyniki ww. analizy służą m.in. do ustalenia kolejności sporządzania lub zmiany planów w następnych latach.


2. Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr. Wówczas do wniosku należy dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego).
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*

* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.


3. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy należy złożyć w formie pisma skierowanego do Wójta Gminy Siepraw.

Wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu), a także podpis osoby składającej wniosek lub osoby reprezentującej firmę, a w przypadku działania przez pełnomocnika – dane i podpis pełnomocnika.
Ponadto, z treści wniosku musi wynikać jednoznaczne określenie terenu, będącego przedmiotem wniosku (z podaniem numeru działki, obrębu i adresu nieruchomości) oraz zakres proponowanej zmiany w planie miejscowym. Wskazane jest dołączenie załącznika graficznego z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek.

           2. Jeżeli działamy przez pełnomocnika, należy dołączyć:

 • Oryginał lub odpis pełnomocnictwa
 • Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) – w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez osobę prawną lub upoważnionego przez właściwe organy osoby prawnej pełnomocnika.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika - opłata skarbowa w kwocie: 17 zł  –  od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub przelewem na rachunek : Nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001 Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Sieprawiu (dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana wpłata).

Zwolnione z opłaty skarbowej jest m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, tj. przodkowi w linii prostej (np. rodzicom, dziadkom), zstępnemu, tj. potomkowi w linii prostej (np. dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu.


4. Jak wniosek jest rozpatrywany?

Do rozpatrzenia wniosku nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do k.p.a. Wniosek taki nie jest zatem wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu kpa., a ma on jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem.
Należy we własnym zakresie śledzić informacje i ogłoszenia o rozpoczęciu procedury planistycznej dotyczącej zmiany planu dla danego terenu, a następnie o terminie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu i terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej, zapoznać się z projektem zmiany planu w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu. W przypadku stwierdzenia, że wniosek został uwzględniony – czekać na uchwalenie i wejście w życie zmiany planu. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie został uwzględniony – złożyć ewentualnie uwagę dotyczącą kwestionowanych rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu.
    

5. Odpowiedź na dodatkowe pytania:                                                                                

Urząd Gminy Siepraw – stanowisko ds. Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 15 – codziennie w godzinach  pracy urzędu  lub pod nr tel. (12) 372 18 17.