Urząd Gminy Siepraw informuje mieszkańców objętych gminną inwestycją budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Zarusinki, Zakątek i Brzozowa oraz przy ul. Zarzecze i Dębowej o obowiązku przyłączenia się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Aby przyłączyć budynek do sieci kanalizacyjnej należy:

1.    Złożyć wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia w Urzędzie Gminy w Sieprawiu w pokoju nr 12.
- druki wniosków o przyłączenie znajdują się w pokoju nr 12 Urzędu Gminy lub na stronie internetowej Gminy w zakładce „dla mieszkańca” – „wodociągi i kanalizacja” – „przyłączenie nowych odbiorców…” – „wniosek o wydanie warunków przyłączenia …”, wnioski można wypełnić na miejscu przy składaniu.

- Urząd Gminy na podstawie złożonych wniosków przygotuje warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wraz ze szkicem (projektem uproszczonym) tego przyłącza.

2.    Odebrać warunki przyłączenia z Urzędu Gminy pokój nr 12 w terminie ustalonym przy składaniu wniosku.

3.    Przystąpić do wykonania przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. Całość kosztów związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego ponosi wnioskodawca (przyłączający się do sieci kanalizacyjnej) – art. 15, pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r.

Uwaga!
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany przyłączyć się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej – paragraf 4, pkt. 6 uchwały Nr XVIII/150/20 Rady Gminy Siepraw w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw z 10 września 2020 r.