ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 maja 2021 r.

(nr poz. rej. 227/21)
zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Siepraw


Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Siepraw oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 i 879) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu (nr poz. rej. 551/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6070, 7327 i 8809 oraz z 2021 r. poz. 589 i 1830) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.”;;
2) kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski 

Łukasz Kmita

Załącznik do Zarządzenia (nr poz. rej. 227/21)Wojewody Małopolskiego z dnia 12 maja 2021 r.

do 2 października 2020 r.    

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw

do 19 października 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Siepraw o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 29 października 2020 r.    

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 3 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 8 listopada 2020 r. do godz. 24.00    

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu list kandydatów na radnego

do 13 listopada 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

do 22 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sieprawiu numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
 • sporządzenie spisu wyborców

do 28 listopada 2020 r.    

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 23 maja 2021 r.

 • aktualizacja spisu wyborców
 • przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnik

do 29 maja 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lata

do 4 czerwca 2021 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 8 czerwca 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III za pośrednictwem Urzędu Gminy Siepraw zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

11 czerwca 2021 r godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

12 czerwca 2021 r

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 spisu wyborców

13 czerwca 2021 r. godz. 7.00 - 21.00    

 • głosowanie
*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

do Rady Gminy Siepraw

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Siepraw oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 i 546) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu (nr poz. rej. 551/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6070, 7327 i 8809 oraz z 2021 r. poz. 589) wprowadza się następujące zmiany:

 • § 2 otrzymuje brzmienie:
 • kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 23 maja 2021 r.”;

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski

(-) Łukasz Kmita

Załącznik do zarządzenia (nr poz. rej. 141/21)  Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2021 r.

do 2 października 2020 r.    

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw

do 19 października 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Siepraw o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 29 października 2020 r.    

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 3 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 8 listopada 2020 r. do godz. 24.00    

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu list kandydatów na radnego

do 13 listopada 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

do 22 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sieprawiu numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
 • sporządzenie spisu wyborców

do 28 listopada 2020 r.    

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 2 maja 2021 r.

 • aktualizacja spisu wyborców
 • przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnik

do 8 maja 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lata

do 14maja 2021 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 18 maja 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III za pośrednictwem Urzędu Gminy Siepraw zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

21 maja 2021 r godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

22 maja 2021 r

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 spisu wyborców

23 maja 2021 r. godz. 7.00 - 21.00    

 • głosowanie
*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

do Rady Gminy Siepraw

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Siepraw oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91 i 153) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu (nr poz. rej. 551/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6070, 7327 i 8809) wprowadza się następujące zmiany:

 • § 2 otrzymuje brzmienie:
 • kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.”;

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski

(-) Łukasz Kmita


Załącznik do zarządzenia (nr poz. rej. 23/21)

Wojewody Małopolskiego

z dnia 26 stycznia 2021 r.

do 2 października 2020 r.    

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw

do 19 października 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Siepraw o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 29 października 2020 r.    

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 3 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 8 listopada 2020 r. do godz. 24.00    

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu list kandydatów na radnego

do 13 listopada 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

do 22 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sieprawiu numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
 • sporządzenie spisu wyborców

do 28 listopada 2020 r.    

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 21 marca 2021 r.

 • aktualizacja spisu wyborców
 • przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnik

do 27 marca 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lata

do 2 kwietnia 2021 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 6 kwietnia 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III za pośrednictwem Urzędu Gminy Siepraw zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

9 kwietnia 2021 r godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

10 kwietnia 2021 r

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 spisu wyborców

11 kwietnia 2021 r. godz. 7.00 - 21.00    

 • głosowanie
*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.


                                                                                                        ZARZĄDZENIE
                                                                                       WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
                                                                                             z dnia 30 grudnia 2020 r.
                                         zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
                                                                                                 do Rady Gminy Siepraw


Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Siepraw oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2353) zarządza się, co następuje:§ 1. W zarządzeniu (nr poz. rej. 551/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6070 i 7327) wprowadza się następujące zmiany:1)    § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 21 lutego 2021 r.”;2)    kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.Wojewoda Małopolski
(-) Łukasz Kmita

Załącznik do zarządzenia (nr poz. rej. 972/20)

Wojewody Małopolskiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

KALENDARZ WYBORCZY

do 2 października 2020 r.    

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw

do 19 października 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Siepraw o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 29 października 2020 r.    

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 3 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 8 listopada 2020 r. do godz. 24.00    

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu list kandydatów na radnego

do 13 listopada 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

do 22 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sieprawiu numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
 • sporządzenie spisu wyborców

do 28 listopada 2020 r.    

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 31 stycznia 2021 r.

 • aktualizacja spisu wyborców
 • przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnik

do 6 lutego 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lata

do 12 lutego 2021 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16 lutego 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III za pośrednictwem Urzędu Gminy Siepraw zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

19 lutego 2021 r godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

20 lutego 2021 r

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 spisu wyborców

21 lutego 2021 r. godz. 7.00 - 21.00    

 • głosowanie

*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy SieprawNa podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Siepraw oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) zarządza się, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu (nr poz. rej. 551/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6070) wprowadza się następujące zmiany:


1)    § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 17 stycznia 2021 r.”;


2)    kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Wojewoda Małopolski
(-) Łukasz KmitaZałącznik do zarządzenia (nr poz. rej. 828/20)
Wojewody Małopolskiego
z dnia 30 listopada 2020 r.


KALENDARZ WYBORCZY


do 2 października 2020 r.    

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw

do 19 października 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Siepraw o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 29 października 2020 r.    

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 3 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 8 listopada 2020 r. do godz. 24.00    

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu list kandydatów na radnego

do 13 listopada 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

do 22 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sieprawiu numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
 • sporządzenie spisu wyborców

do 28 listopada 2020 r.    

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 27 grudnia 2020 r.

 • aktualizacja spisu wyborców
 • przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnik

do 2 stycznia 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lata

do 8 stycznia 2021 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 12 stycznia 2021 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III za pośrednictwem Urzędu Gminy Siepraw zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

do 15 stycznia 2021 r godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

do 16 stycznia 2021 r

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 spisu wyborców

17 stycznia 2021 r. godz. 7.00 - 21.00    

 • głosowanie

*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw


Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym nr 6.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 13 grudnia 2020 r.

§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Wojewoda Małopolski
(-) Łukasz Kmita
Załącznik do zarządzenia (nr poz. rej. 551/20) Wojewody Małopolskiego
z dnia 30 września 2020 r.


KALENDARZ WYBORCZY

do 2 października 2020 r.    

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Siepraw

do 19 października 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Siepraw o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 29 października 2020 r.    

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 3 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 8 listopada 2020 r. do godz. 24.00    

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu list kandydatów na radnego

do 13 listopada 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

do 22 listopada 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sieprawiu numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
 • sporządzenie spisu wyborców

do 28 listopada 2020 r.    

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 4 grudnia 2020 r.    

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 8 grudnia 2020 r.    

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III za pośrednictwem Urzędu Gminy Siepraw zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

11 grudnia 2020 r. godz. 24.00    

 • zakończenie kampanii wyborczej

12 grudnia 2020 r.    

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 spisu wyborców

13 grudnia 2020 r. godz. 7.00 - 21.00    

 • głosowanie


*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.