Zarządzenie Wojewody Małopolskiego

z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw


Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym nr 6.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 26 kwietnia 2020 roku.

§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Siepraw i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


wz. Wojewody Małopolskiego
(-) Zbigniew Starzec
I Wicewojewoda Małopolski


KALENDARZ WYBORCZY

do 6 lutego 2020 r.    

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Siepraw

do 2 marca 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Siepraw o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 12 marca 2020 r.    

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 17 marca 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

do 22 marca 2020 r. do godz. 24.00    

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu list kandydatów na radnego

do 27 marca 2020 r.    

 • podanie do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Siepraw, w formie obwieszczenia, informacji Komisarza Wyborczego w Krakowie III o numerze i granicach obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

do 5 kwietnia 2020 r.    

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sieprawiu numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
 • sporządzenie spisu wyborców
 • przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 11 kwietnia 2020 r.    

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

do 17 kwietnia 2020 r.    

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

24 kwietnia 2020 r. godz. 24.00    

 • zakończenie kampanii wyborczej

25 kwietnia 2020 r.    

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 spisu wyborców

26 kwietnia 2020 r. godz. 7.00-21.00    

 • głosowanie


*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 26 kwietnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym nr 6, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III do dnia 2 marca 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3 w godzinach pracy, tj. od 8:00 do 16:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres j. w.), w terminie do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 15:30.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Siepraw za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 27 marca 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 14 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 75 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Siepraw do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 27 lipca 2020 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: krakow.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda
Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania; 

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów; 

6) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.


II. Prawo do głosowania korespondencyjnego 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Po oddaniu głosu, karty do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:
1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia,
2) własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:
1) zaklejoną kopertę z kartami do głosowania;
2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;
3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) mąż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub
2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.

IV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed tym głosowaniem.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów.

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 14 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenia dokonuje się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, w godzinach pracy Delegatury.

2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 17 kwietnia 2020 r.
Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Siepraw.

3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 24 kwietnia 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Siepraw. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, tj. w dniu 26 kwietnia 2020 r., w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 684; zm. z 2018 r. poz. 130 oraz z 2019 r. poz. 1504), w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach i numerze,  liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.

Numer okręgu wyborczego: 6

Granice okręgu wyborczego: Część sołectwa Siepraw II – ulice: Azaliowa, Dębowa, Długa, Galicyjska, Różana, Staropolska, Wesoła    

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym: 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu mieści się w budynku Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw (sala obrad, pokój nr 16), tel. (12) 37 21 828.


Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala
Komisarz Wyborczy w Krakowie III, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA;
- skrót nazwy: KWW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Dorota Grażyna Mieszczak;
- siedziba Komitetu: ul. Długa 181, 32-447 Siepraw;
- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw;

o utworzeniu komitetu wyborczego– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY SIEPRAW;
- skrót nazwy: KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Monika Izabela Pitala;
- siedziba Komitetu: ul. Górska 74, 32-447 Siepraw;
- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw;

o utworzeniu komitetu wyborczego– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEPRAW;
- skrót nazwy: KWW SIEPRAW;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Stanisław Marek Siatka;
- siedziba Komitetu: ul. Wielicka 77, 32-447 Siepraw;
- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw;

o utworzeniu komitetu wyborczego– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA OCHOŃSKIEGO;
- skrót nazwy: KWW ZBIGNIEWA OCHOŃSKIEGO;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Michał Kamil Maj;
- siedziba Komitetu: ul. Długa 139, 32-447 Siepraw;
- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw.


Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej MigdaNa stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie znajdują się wzory dokumentów związanych ze zgłaszaniem listy kandydatów na radnych:

https://krakow.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-...


Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach:

 • 16.03.2020 - od godziny 12:30 - 17:00;
 • 27.03.2020 - od godziny 7:30 -14:00 - w tym dniu upływa termin na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw;
 • 06.04.2020 - od godziny 12:30 - 17:00;
 • 10.04.2020 - od godziny 7:30 - 14:00.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 marca 2020 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

§ 1. W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu, w liczbie 7
do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 14:00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie III:
Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 14:30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie III.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda
Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Sieprawiu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, w składzie:

1. Ilona Anna Baran, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW, zam. Siepraw

2. Edyta Jadwiga Bidzińska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Siepraw

3. Joanna Maria Braś, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Czechówka

4. Agnieszka Rozalia Budek, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Czechówka

5. Sławomir Piotr Koloch, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Zakliczyn

6. Andrzej Paweł Kołodziejczyk, zgłoszony przez KWW SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Myślenice

7. Elżbieta Beata Kołodziejczyk, zgłoszona przez KWW SIEPRAW, zam. Myślenice

8. Mateusz Stanisław Matys, zgłoszony przez KWW SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Łyczanka

9. Edyta Katarzyna Żądło, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Zakliczyn

§ 2. Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej MigdaNa podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia co następuje:

§ 1. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu na dzień 18 marca 2020 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Siepraw (sala obrad).

§ 2. Organizację posiedzenia zapewnia Wójt Gminy Siepraw.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej MigdaNa podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684; zm. z 2018 r. poz. 130 oraz z 2019 r. poz. 1504), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się pracownika Urzędu Gminy Siepraw p. Ilonę Baran - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, wpisanych do rejestru wyborców Gminy Siepraw w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r. 

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:

1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

2) sprawdzanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa w pkt. 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie;

3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o których mowa w pkt. 2; 

4) sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;

5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa; 

6) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz PitalaNa podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu:

Przewodniczący: Żądło Edyta zam. Zakliczyn
Zastępca Przewodniczącego: Kołodziejczyk Elżbieta zam. Myślenice
Członkowie:
Baran Ilona zam. Siepraw
Bidzińska Edyta zam. Siepraw
Braś Joanna zam. Czechówka
Budek Agnieszka zam. Czechówka
Koloch Sławomir zam. Zakliczyn
Kołodziejczyk Andrzej zam. Myślenice
Matys Mateusz zam. Łyczanka
                
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu mieści się w budynku Urzędu Gminy Siepraw, pokój nr 16 (sala obrad).
Adres: ul. Kawęciny 30, 32 – 447  Siepraw
Tel. (12) 37 21 800, (12) 37 21 828

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej 

w Sieprawiu

/-/ Edyta ŻądłoNa podstawie § 3 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020r.:

Komisja pełni dyżury:

1. 19 marca 2020r. (czwartek),  godz. 12.00 – 18.00
2. 20 marca 2020r. (piątek), godz. 9.00 – 13.00
3. 23 marca 2020r. (poniedziałek), godz. 12.00 – 15.00 oraz 20.00 – 24.00

Dyżury Komisja będzie pełnić w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Siepraw, pokój nr 16 (sala obrad). Adres: ul. Kawęciny 30, 32 – 447  Siepraw. Tel. (12) 37 21 800,
(12) 37 21 828.

Uwzględniając obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, spowodowanego koronawirusem (SARS-CoV-2) bardzo prosimy Pełnomocników Komitetów Wyborczych o wcześniejsze umówienie terminu zgłoszenia list kandydatów na radnego pod numerem telefonu: 12 37 21 811 lub 504 004 894.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej 

w Sieprawiu

/-/ Edyta Żądło

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684; zm. z 2018 r. poz. 130 oraz z 2019 r. poz. 1504), Wójt Gminy Siepraw przekazuje informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1)    całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2)    całkowitej niezdolności do pracy;
3)    niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4)    o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5)    o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1)    całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2)    całkowitej niezdolności do pracy;
3)    niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4)    o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5)    o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Siepraw najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 kwietnia 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz PITALA


Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, przyzna zarejestrowanym w wyborach uzupełniających do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, numery list kandydatów.

(Podstawa: art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 684; zm. z 2018 r. poz. 130 oraz z 2019 r. poz. 1504).

Losowanie numerów odbędzie się 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Siepraw, sala obrad, pok. Nr 16 .

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Sieprawiu
/-/  Edyta Żądło 

 Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień
26 kwietnia 2020 r.

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:


Numer listy 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY SIEPRAW
Numer listy 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEPRAW
Numer listy 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA OCHOŃSKIEGO
Numer listy 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
/-/Edyta Katarzyna Żądło

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.

Okręg wyborczy Nr 6

 1. PŁACHTA Piotr Andrzej, lat 47, zam. Siepraw, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW - Lista nr 1
 2. SIATKA Stanisław Marek, lat 37, zam. Siepraw, zgłoszony przez KWW SIEPRAW - Lista nr 2
 3. OCHOŃSKI Zbigniew Kazimierz, lat 65, zam. Siepraw, zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA OCHOŃSKIEGO - Lista nr 3
 4. MIESZCZAK Krzysztof Jan, lat 48, zam. Siepraw, zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA - Lista nr 4

 Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

/-/ Edyta Katarzyna Żądło

Na podstawie art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 i 1504), Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

Zbigniew Kazimierz Ochoński został skreślony z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Ochońskiego w okręgu wyborczym Nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 roku – wskutek złożenia rezygnacji z kandydowania.

Lista kandydatów na radnego zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Ochońskiego w okręgu Nr 6 została unieważniona z powodu braku minimalnej wymaganej liczby kandydatów na liście, na skutek skreślenia z listy nazwiska kandydata na radnego Rady Gminy Siepraw.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
Edyta Katarzyna Żądło


Na podstawie art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 i 1504), Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

Krzysztof Jan Mieszczak został skreślony z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Mieszczaka w okręgu wyborczym Nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 roku – wskutek złożenia rezygnacji z kandydowania.

Lista kandydatów na radnego zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Mieszczaka w okręgu Nr 6 została unieważniona z powodu braku minimalnej wymaganej liczby kandydatów na liście, na skutek skreślenia z listy nazwiska kandydata na radnego Rady Gminy Siepraw.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu

Edyta Katarzyna ŻądłoNa podstawie art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 i 1504), Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

Piotr Andrzej Płachta został skreślony z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządny Siepraw w okręgu wyborczym Nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 roku – wskutek złożenia rezygnacji z kandydowania.

Lista kandydatów na radnego zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Siepraw w okręgu Nr 6 została unieważniona z powodu braku minimalnej wymaganej liczby kandydatów na liście, na skutek skreślenia z listy nazwiska kandydata na radnego Rady Gminy Siepraw.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
Edyta Katarzyna Żądło


Na podstawie art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 i 1504), Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

Stanisław Marek Siatka został skreślony z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego Komitetu Wyborczego Wyborców Siepraw w okręgu wyborczym Nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 roku – wskutek złożenia rezygnacji z kandydowania.

Lista kandydatów na radnego zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Siepraw w okręgu Nr 6 została unieważniona z powodu braku minimalnej wymaganej liczby kandydatów na liście, na skutek skreślenia z listy nazwiska kandydata na radnego Rady Gminy Siepraw.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
Edyta Katarzyna Żądło


Na podstawie art. 434 § 2 i art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

W okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady Gminy Siepraw, obejmującym 1 mandat, wobec złożonych rezygnacji z kandydowania przez wszystkich kandydatów na radnych i unieważnienia zarejestrowanych list, wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w dniu 26 kwietnia 2020 roku nie przeprowadza się.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
Edyta Katarzyna ŻądłoNa podstawie art. 167 § 1 pkt 8 oraz art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Krakowie III podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzone na dzień 26 kwietnia 2020 r. nie zostaną przeprowadzone, ponieważ, wobec złożonych rezygnacji z kandydowania przez wszystkich kandydatów na radnych i unieważnienia zarejestrowanych list kandydatów, Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu nie zarejestrowała żadnej listy kandydatów na radnych.
W związku z powyższym mandat pozostaje nieobsadzony.

2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym nr 6 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem, licząc od dnia 26 kwietnia 2020 r.

3. Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości wyborców poprzez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego nr 6 do Rady Gminy  w Stryszowie.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda