Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 12 października 2021 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXVIII z następującym porządkiem obrad:   

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XXVII.
4.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Myślenickiego
5.    Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
6.    Uchwała W sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
7.    Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021.
8.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021.
9.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
10.    Przyjęcie informacji o wykonaniu Budżetu Gminy Siepraw za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
11.    Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
12.    Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
13.    Informacje Przewodniczącego Rady.
14.    Zamknięcie obrad sesji.