Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2021 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXV z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przekazanie przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Joannę Braś zaświadczenia potwierdzającego wybór Radnego Gminy Siepraw.
3. Ślubowanie radnego.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu XXIV.
6. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.
7. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.
8. Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
9. Uchwała w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym.
10. Uchwała w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok oraz planu potrzeb na 2021 rok.
11. Uchwała w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Siepraw za 2020 rok.
12. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
13. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Siepraw w 2020 roku.
14. Debata nad Raportem o stanie Gminy Siepraw w 2020 roku.
15.  Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Siepraw za rok 2020.
16.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2020 rok.
17. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siepraw z tytułu wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2020 rok.
18. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Nr XXXIII/331/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.
19. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Nr XXXIII/332/18  Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.
20. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw.
21. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw.
22. Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw.
23. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2021.
24. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021.
25. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
26. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Siepraw Księdzu Prałatowi Piotrowi Klusce.
27. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
28. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
29. Informacje Przewodniczącego Rady.
30. Zamknięcie obrad sesji.