Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 30 listopada 2021 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXIX z następującym porządkiem obrad:   

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XXVIII.
4.    Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Myślenickiego
5.    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków. transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2021.
6.    Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

 7.    Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Siepraw.  
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw w roku szkolny 2020/2021.
9.    Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów   niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych prowadzonych przez gminę Siepraw.
10.    Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu.
11.    Uchwała w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Błogosławionej Anieli Salawy  Patronką Gminy Siepraw.
12.    Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siepraw.
13.    Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2021
14.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021.
15.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
16.    Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
17.    Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
18.    Informacje Przewodniczącego Rady.
19.    Zamknięcie obrad sesji.