Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 2 grudnia 2020 roku /środa/ o godzinie 16.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XX w FORMIE ON-LINE z następującym porządkiem obrad:  

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XIX.
4.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw.
5.    Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siepraw, w roku szkolnym 2020/2021.
6.    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2021.
7.    Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.    Uchwała w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji Wójta Gminy Siepraw o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw na rok szkolny 2019/2020.
9.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2020.
10.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
11.    Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
12.    Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
13.    Informacje Przewodniczącego Rady.
14.    Zamknięcie obrad sesji.