W dniu 10 września 2020 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na parterze budynku położonego przy ul. Jana Pawła II 80 w Sieprawiu  oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
 • wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 38 w Sieprawiu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Siepraw;
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok oraz planu potrzeb na 2020 rok;
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Siepraw za 2019 r.;
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw;
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siepraw w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2020;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim porozumienia o powierzeniu Gminie Siepraw zadania publicznego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drodze powiatowej na terenie Gminy Siepraw Nr K1943;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Krakowskim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr K1992 w miejscowości Siepraw - ulica Galicyjska;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania publicznego związanego z remontem chodników dla pieszych przy drogach powiatowych nr K1945 (ulica Anieli Salawy) oraz nr K1951 (ulica Ogrodowa) na terenie Gminy Siepraw.