Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 2 lipca 2020 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XVII z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVI.
 4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu. 
 5. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu. 
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Siepraw w 2019 roku.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Siepraw w 2019 roku.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Siepraw za rok 2019.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2019 rok.
 10. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siepraw z tytułu wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2019 rok.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia do wiadomości projektu sporządzonego spisu inwentaryzacyjnego i karty inwentaryzacyjnej przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siepraw  na rok 2020. 
 13. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 14. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 15. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 16. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady.
 18. Zamknięcie obrad sesji.