Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 28 maja 2020 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XVI z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XV.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
 5. Uchwała w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Siepraw lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siepraw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Słonecznego Parku w Sieprawiu.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2020.
 9. Uchwała w sprawie przekazania w 2020 roku środków  finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej  Policji w Myślenicach.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Krakowskim umowy  o udzieleniu pomocy finansowej  na dofinansowanie do budowy chodnika  dla pieszych przy drodze powiatowej Nr  K1992 w miejscowości  Siepraw  - ulica Galicyjska.
 11. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 12. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.