W dniu 23 stycznia 2020 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XIV sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   

  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieprawiu, stanowiącej własność Gminy Siepraw
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości na rzecz Gminy Siepraw,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,
  • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Siepraw zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Siepraw.