Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2020 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XIV z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieprawiu, stanowiącej własność Gminy Siepraw.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości na rzecz Gminy Siepraw.
 6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
 7. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Siepraw zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Siepraw.
 9. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.