Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 161 w Sieprawiu o składzie komisji


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 161 w Sieprawiu w sprawie wyłożenia spisu wyborców uprawnionych do głosowania.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 161 w Sieprawiu w sprawie obsadzenia mandatu członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych został określony w Uchwale nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r.

Link: Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r.

Informacje dla kandydatów

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje.

2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dni przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 9 oraz 9a do uchwały.

4. Do zgłoszenia załącza się:

a. listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a do uchwały,

b. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

c. pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz datę urodzenia i pesel osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

d. dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona, nazwisko, datę urodzenia, peseli adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

e. zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11.

5. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.

6. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.


Wzory dokumentów: