Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 30 listopada 2020 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00  odbędzie się posiedzenie połączonych komisji W FORMIE ON-LINE .

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
4.    Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw.
5.    Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siepraw, w roku szkolnym 2020/2021.
6.    Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2021.
7.    Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.    Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji Wójta Gminy Siepraw o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw na rok szkolny 2019/2020.
9.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2020.
10.    Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie posiedzenia.