Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 27 maja 2020 roku /środa/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
 4. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
 5. Opinia do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Siepraw lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 6. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siepraw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Słonecznego Parku w Sieprawiu.
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2020.
 9. Opinia do projektu uchwały w sprawie przekazania w 2020 roku środków  finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej  Policji w Myślenicach. 
 10. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Krakowskim umowy  o udzieleniu pomocy finansowej  na dofinansowanie do budowy chodnika  dla pieszych przy drodze powiatowej Nr  K1992 w miejscowości  Siepraw  - ulica Galicyjska. 
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.