Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 26 listopada 2019 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzenia komisji.
 4. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Siepraw  w drodze darowizny od osób fizycznych (Czechówka, działka nr 239/10).
 5. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Siepraw  w drodze darowizny od osób fizycznych. (Siepraw, działka nr 303/1 i nr 2850/5).
 6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 2 m² powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu przy ul ks. J. Przytockiego 10 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji Wójta Gminy Siepraw o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw.
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2020.
 9. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Opinia do projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siepraw  na rok 2019.
 12. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 13. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2019.
 14. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki”.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.