Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 27 września 2022 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w  sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw.
  5. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  6. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2022.
  7. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
  8. Omówienie informacji o wykonaniu Budżetu Gminy Siepraw za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.