Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Wiceprzewodniczącego Rady w dniu 26 września 2023 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w  sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
 4. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 5. Opinia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 6. Opinia do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Siepraw wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej i budowie peronu przystankowego przy drodze powiatowej Nr 1948K  (Siepraw ul. Jana Pawła II) na terenie Gminy Siepraw w roku 2023.
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr K1944 Borzęta - Gorzków w km 5+980 - 6+460 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową K1952 w miejscowościach Czechówka i Siepraw".
 9. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2023.
 10. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 11. Wolne wnioski.
 12.  Zamknięcie posiedzenia.