Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 18 sierpnia 2022 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w  sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych,  psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siepraw.
  5. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu i likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sieprawiu.
  6. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siepraw, w roku szkolnym 2022/2023.
  7. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka -  etap I. 
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.