Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 8 lipca 2024 r. /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w  sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia.
 4. Opinia do projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli.
 5. Opinia do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i rozmiaru tych obniżek.
 6. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej.
 7. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych Nr 1947K i Nr 1951K w Sieprawiu.  
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Siepraw dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Sieprawiu oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej w Sieprawiu.
 9. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2024.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia