Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 13 czerwca 2019 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr VII z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VI.
 4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.
 5. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw.
 7. Uchwała w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu za 2018 rok oraz planu potrzeb na 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Siepraw za 2018 r.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2019 – 2024.
 10. Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw.
 11. Uchwała zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
 13. Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyczance.
 14. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 15. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady.
 17. Zamknięcie obrad sesji.