Biegiem… na stronę zapisową!. Ruszyły zapisy na 6 edycję imprezy biegowej „Sieprawska Piątka” 25 maja 2019r. Tradycyjnie rozpoczynamy biegami dla dzieci i młodzieży a zwieńczeniem jest tytułowa Piątka czyli dystans 5km po malowniczym centrum Sieprawia.
Przypominamy: dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siepraw zachęcamy do dokonania zapisu na bieg u koordynatorów szkolnych (nauczyciele wychowania fizycznego) od 1 kwietnia. Jeśli rodzic zapisał dziecko przez Internet (na stronie zapisowej) prosimy o zaznaczenie tego na karcie od koordynatora. Dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siepraw zwolnione są z opłaty startowej. 

ZAPISY:
https://time-sport.pl/bieg/3686/

BIEG NA 5 km: zgłoszenia do biegów przyjmowane są przez Internet lub w dniu zawodów w biurze zawodów jeśli nie zostaną wyczerpane limit uczestników. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej.

Opłata startowa – bieg 5 km

 • do dnia 12.05.2019 - 40 zł – przelewem
 • od 13.05.2019 do 24.05.2019 – 50 zł – przelewem
 • w dniu 25.05.2019 – 60 zł – gotówką w Biurze Zawodów

Wpłat należy dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu:
KONTO: KBS o/Siepraw 26 8591 0007 0240 0000 0273 0001

Poniżej przestawiamy Regulamin Imprezy.


REGULAMIN VI BIEG SIEPRAWSKA PIĄTKA

1. CEL IMPREZY

 • propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Siepraw oraz całej Małopolski,
 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
 • integrowanie lokalnej społeczności.

2. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu

3. PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala

4. PARTNERZY

 • Urząd Gminy Siepraw
 • Starostwo Powiatowe w Myślenicach
 • Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Siepraw
 • Szkoły z terenu Gminy Siepraw
 • Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
 • Active Academy
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Czechówce
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zakliczyna

5. TERMIN I MIEJSCE
25 maja 2019 r. sobota - Siepraw – Kompleks Sportowy Słoneczny Park ul. Jana Pawła II 30, Siepraw.
Start i meta: Kompleks Sportowy Słoneczny Park (dotyczy wszystkich dystansów)
Biuro Zawodów Czynne od 7.45 25.05.2019 na Kompleksie sportowym Słoneczny Park
Start pierwszych biegów 9.30, planowane zakończenie zawodów 15.00.

6. TRASA I DYSTANS
W każdej kategorii wiekowej osobna klasyfikacja będzie dla Pań, a osobna dla Panów. Biegi na 500m, 1000m, 2000m – w przeważającej części przełaj (uczestnicy nie korzystają z dróg publicznych).

Bieg 5km (90% asfalt, 10% przełaj), drogi publiczne na czas biegu zostaną całkowicie wyłączone z ruchu, jednak bieg winien odbywać się prawą stroną jezdni.

Tylko uczestnik niepełnoletni z czytelną zgoda rodziców może wystartować w biegu.

Trasa biegu oznaczona będzie barierkami oraz pachołkami, na trasie biegu znajdować będą się służby porządkowe oraz ratownicy medyczni.

DZIECI: limit uczestników dla dystansu 500 m: 120
D5m-K7 / D5m-M7 – ROCZNIK 2012
D5m-K8 / D5m-M8 – ROCZNIK 2011
D5m-K9 / D5m-M9 – ROCZNIK 2010
500 m trzy kategorie (w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)
Start: około 9.30; rodzice są zobowiązani odebrać pakiety startowe wraz z dzieckiem

DZIECI: limit uczestników dla dystansu 1000 m: 80
D1k-K 10 kategoria dziewczęta ROCZNIKI 2009-2008
D1k-K12 kategoria dziewczęta ROCZNIKI 2007-2006
D1k-M10 kategoria chłopcy ROCZNIKI 2009-2008
D1k-M12 kategoria chłopcy ROCZNIKI 2007-2006
1000 m dwie kategorie (w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)
Start: około 11:00 rodzice są zobowiązani odebrać pakiety startowe wraz z dzieckiem

MŁODZIEŻ: limit uczestników dla dystansu 2000 m: 70
D2k- K15 kobiety  ROCZNIKI 2005-2004-2003
D2k-M15 mężczyźni ROCZNIKI 2005-2004-2003
2000 m  jedna kategoria wiekowa
Start: około 12.00 rodzice są zobowiązani odebrać pakiety startowe wraz z dzieckiem

OPEN: limit uczestników dla dystansu 5 km: 300
Bieg Główny 5 km; 6 kategorii wiekowych (co najemnej 1 punkt odżywczy)
Start około 13.00

K20 – kobiety 17 – 29 lat (2002-1990)
K30 – kobiety 30 – 39 lat (1989-1980)
K40 – kobiety 40 – 49 lat (1979-1970)
K50 – kobiety 50 – 59 lat (1969-1960)
K60 – kobiety 60 lat ˂ (1959 ˂…)
M20 – mężczyźni 17 – 29 lat (2002-1990)
M30 – mężczyźni 30 – 39 lat (1989-1980)
M40 – mężczyźni 40 – 49 lat (1979-1970)
M50 – mężczyźni 50 – 59 lat (1969-1960)
M60 – mężczyźni 60 lat ˂ (1959 ˂…)

7. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów czynne dla biegów na 500 m 7:45 - 9.15
Biuro zawodów czynne dla biegów na 1000 m 9.30 – 10.45
Biuro zawodów czynne dla biegów na 2000 m od 10.30 – 11.45
Biuro zawodów czynne dla biegów na 5 km 10.45 – 12.30

8. Warunki uczestnictwa w biegach 500 m, 1000 m, 2000 m
Uczniowie z terenu Gminy Siepraw mogą zgłosić się do uczestnictwa w biegu u koordynatora szkolnego który jest wyznaczony w każdej szkole. Szczegóły na temat zapisów i kosztów udzielają koordynatorzy szkolni, zapisy w szkołach do 30.04.2019 r. Zapisu można także dokonać indywidualnie poprzez uzupełnienie elektronicznego zgłoszenia lub w przypadku miejsc w dniu zawodów. Nie można dokonać zgłoszenia u koordynatora i przez formularz zgłoszeniowy, należy wybrać jedną z opcji.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU NA 5 KM
Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 17-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców i zawierającą oświadczenie o zdolności do biegu. Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu, oświadczenie to jest częścią formularza zgłoszeniowego /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/.

10. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do biegów przyjmowane są przez Internet lub w dniu zawodów w biurze zawodów jeśli nie zostaną wyczerpane limit uczestników. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej.
Opłata startowa – bieg 5 km

 • do dnia 12.05.2019 - 40 zł – przelewem
 • od 13.05.2019 do 24.05.2019 – 50 zł – przelewem
 • w dniu 25.05.2019 – 60 zł – gotówką w Biurze Zawodów

Opłata startowa dla dzieci i młodzieży *– w biegach 500 m, 1000 m, 2000 m

 • do dnia 12.05.2019 - 20 zł – przelewem
 • od 13.05.2018 do 24.05.2019 – 30 zł – przelewem
 • w dniu 25.05.2019 – 40 zł – gotówką w Biurze Zawodów

*Opłaty w tych biegach nie dotyczą zgłoszeń dokonanych u koordynatora szkolnego dla dzieci uczęszczających do Szkół na terenie Gminy Siepraw, jeśli opłata zostanie dokonana nie podlega ona zwrotowi.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu:
KONTO: KBS o/Siepraw 26 8591 0007 0240 0000 0273 0001
Z dopiskiem „VI Bieg – Siepraw Imię i Nazwisko (osoby startującej w biegu)”. Dowód wpłaty należy okazać w dniu zawodów w biurze zawodów.

11. NAGRODY
W kategoriach biegów na 500 m, 1000 m, 2000 m przewidziane są nagrody rzeczowe.
W kategorii biegu 5km w klasyfikacji generalnej (z podziałem na kobiety i mężczyzn) przewidziano nagrody pieniężne: 1 miejsce 400 zł, 2 miejsce 300 zł, 3 miejsce 200 zł.

12. IMPREZY TOWARZYSZĄCE I PARKINGI
Organizator zapewnia uczestnikom biegów udział w zabawach o charakterze kulturalno sportowym: animacje dla dzieci, rozgrzewka przed biegiem. Organizator nie zapewnia możliwości wjazdu samochodów bezpośrednio na teren imprezy, prosimy parkować przy następujących obiektach: Hala Sportowa w Sieprawiu, Szkoła Podstawowa w Sieprawiu, Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na poboczach dróg publicznych, chodnikach.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy;
 • Kierownik sportowy biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy;
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • Organizator biegu zapewnia punkt odżywczy na trasie biegu;
 • Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, ale zapewni możliwość pozostawienia rzeczy w oznaczonych torbach foliowych w strzeżonym miejscu (namiocie)
 • Organizator nie zapewnia szatni i pryszniców;
 • Uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
 • Uczestnicy zobowiązują się o bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb porządkowych na trasie biegu oraz informacji umieszczonych na „koziołkach” wzdłuż trasy biegu;
 • Uczestnicy zobowiązani są do  zgłaszania wszelkich informacji o zaobserwowanych niebezpieczeństwach ;
 • Służbę porządkową podczas trwania imprezy pełnią Ochotnicze Straże Pożarne oraz wolontariusze wyznaczeni przez organizatora, służba porządkowa wyposażona jest w kamizelki odblaskowe, gwizdki;
 • Wjazd na teren imprezy mają tylko samochody posiadające stosowne zezwolenie organizatora;
 • Opłata za bieg nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z biegu oraz nie podlega przeniesieniu na innego zawodnika;
 • Uczestnicy biegu na 5 km zobowiązani są do biegu prawą stroną jezdni chyba że natężenie biegaczy jest duże w takim przypadku możliwe jest korzystanie ze strony lewej jezdni.
 • Osoby rezygnujące z biegu w czasie jego trwania są zobowiązane poinformować o tym fakcie służby porządkowe i organizatorów .
 • Limit czasowy biegu tytularnego na 5km wynosi 1 godzinę po tym czasie należy bezwzględnie stosować się do ogólnodostępnych zasad ruchu drogowego.
 • Uczestnicy biegu na 5 km który zrezygnuje z biegu w trakcie jego trwania może skorzystać z busa zamykającego bieg z napisem KONIEC BIEGU.
 • Uczestnik. który wraca  na start/metę o własnych siłach jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w stosunku do pieszego.


Kierownik sportowy biegu
Robert Pindelski

Dyrektor GOKiS
Natalia Postrzech


Pytania prosimy kierować na adres: kulturasiepraw@gmail.com