Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 11 lipca 2024 r. /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr IV z następującym porządkiem obrad:    

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu III.
 4. Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli.
 5. Uchwała w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i rozmiaru tych obniżek.
 6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych Nr 1947K i Nr 1951K w Sieprawiu.  
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Siepraw dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Sieprawiu oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej w Sieprawiu.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2024.
 10. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw.
 11. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw.
 12. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 13. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.