Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Siepraw odbyło się jej posiedzenie w dniu 6 maja 2024 r. o godzinie 16.00.

Oprócz radnych w sesji inauguracyjnej uczestniczyli: ks. Prałat Piotr Kluska, ks. Proboszcz Paweł Zięba,  Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Żaba, radni powiatowi: Bożena Poznańska oraz Jan Marek Lenczowski,  Wójt Gminy Tadeusz Pitala, Skarbnik Gminy Edyta Żądło,  Sekretarz Gminy Michał Baran, Kierownik Referatu Organizacyjnego UG Justyna Jagusztyn, Inspektor Joanna Braś, Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu Stanisław Siatka oraz sołtysi: Zofia Piotrowicz, Leokadia Sawczuk, Mariusz Baran i Stanisław Radzik. 

Posiedzenie otworzył najstarszy wiekiem Radny Leszek Wierzba, który poprowadził sesję do momentu powołania nowego Przewodniczącego Rady. Na początku Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu Stanisław Siatka wręczył zaświadczeń o wyborze na radnego Gminy Siepraw radnym elektom: Brygidzie Burkat, Janowi Firkowi, Katarzynie Jurkiewicz, Piotrowi Kiszce, Krystianowi Królowi, Barbarze Matodze, Halinie Noworycie, Gabrieli Piwowarczyk, Piotrowi Płachcie, Józefowi Rozwadowskiemu, Robertowi Sikorze, Aleksandrowi Sudrowi, Elżbiecie Wielgus-Młynarskiej, Leszkowi Wierzbie oraz zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Siepraw Tadeuszowi Pitali. 

Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu roty ,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" wywołani przez najmłodszą Radną Brygidę Burkat  kolejno radni powstawali i wypowiadali słowo „ Ślubuję”, lub „Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg”. Wszyscy radni złożyli ślubowanie, zatem objęli mandaty radnych Rady Gminy Siepraw.

W kolejnym etapie posiedzenia Rady radni przyjęli porządek obrad, którego kolejnym etapem był wybór  Przewodniczącego Rady Gminy Siepraw. Sekretarz przedstawił zasady wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, określone uchwałą Rady Gminy. Nad prawidłowością wyboru czuwała wybrana przez Radę komisja Skrutacyjna w składzie: Elżbieta Wielgus-Młynarska, Brygida Burkat oraz Piotr Płachta.  Jako kandydaci na Przewodniczącego Rady zostali zgłoszeni radni Aleksander Suder oraz Krystian Król. Po krótkiej autoprezentacji kandydatów w głosowaniu tajnym na nowego Przewodniczącego został wybrany większością głosów Aleksander Suder, który przejął prowadzenie dalszej części obrad.

Rada w następnym punkcie wybrała Wiceprzewodniczącego rady gminy. Spośród zgłoszonych kandydatów: Józefa Rozwadowskiego oraz Jana Firka radni obdarzyli zaufaniem Radnego Rozwadowskiego, wybierając go na funkcję Wiceprzewodniczącego.

Jednym z ostatnich punktów sesji było złożenie ślubowania przez Pana Tadeusza Pitalę, który został wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 7 kwietnia 2024 r. na Wójta Gminy Siepraw. Wójt Gminy Tadeusz Pitala złożył ślubowanie o treści: "Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg". Po złożeniu ślubowania Wójty wygłosił przemówienie ze swoim programem na nadchodząca kadencję samorządową. 

Następnie Sekretarz Gminy omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące obowiązków i pracy radnego gminy. Po czym Przewodniczący zamknął obrady inauguracyjnej sesji rady Gminy Siepraw.