Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku /piątek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr III z następującym porządkiem obrad:  
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr II.
 4. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na 2019 rok.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
 6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2019.
 9. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.