Urząd Gminy Siepraw informuje, że do 30 września br. można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

  • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, za zgodą opiekuna prawnego ucznia;
  • pełnoletni uczeń;
  • opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.


Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Siepraw, uczęszczający do szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, który jest laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów (regulamin przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom znajduje się we wniosku -załączniku).

Stypendium przyznaje się raz w roku szkolnym w trzech stopniach i w następujących wysokościach:

  • stypendium Pierwszego stopnia - 1 500 zł
  • stypendium Drugiego stopnia - 1 000 zł
  • stypendium Trzeciego stopnia - 500 zł

Stypendium uczeń może otrzymać tylko jednego stopnia. Jeśli spełnia kryteria więcej niż jednego stopnia otrzymuje stypendium wg stopnia wyższego.

Spełnienie warunków ubiegania się o stypendium winno nastąpić w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku tzn. 2019/2020. Stypendium wypłacane jest do 31 października.

Załącznik:
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Siepraw dla uzdolnionych uczniów.