Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 zm. poz. 2020), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1

Podaję do wiadomości publicznej, że konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” ogłoszony w dniu 10 maja 2021 r. został nierozstrzygnięty, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP.