Bonifraterska Fundacja Dobroczynna pragnie zaprosić do udziału w projekcie pn. "Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019. Razem 36 miesięcy. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie trwania projektu będziemy pracować nad aktywizacją społeczno-zawodową grupy osób z niepełnosprawnością z powiatu myślenickiego i krakowskiego.

Dlaczego?
W powiecie krakowskim oraz myślenickim występuje zagrożenie ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie wobec tego faktu stworzono długofalowy Program ukierunkowany na wsparcie społeczno- zawodowych obszarów funkcjonowania osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie (beneficjentów).     
   
Po co?
Dzięki udziałowi w projekcie zyskacie:

 • aktywną, dostosowaną indywidualnie do każdego uczestnika Projektu reintegrację.
 • możliwość zakwalifikowania się jako uczestnik WTZ- utworzenie nowych miejsc w WTZ, w ramach projektu pracowni "ekologicznego rolnictwa".
 • indywidualną diagnozę potrzeb i doradztwo personalne w Biurze Projektu, które mieści się w budynku Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.  
 • opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
 • utworzony dla każdego uczestnika projektu z niepełnosprawnością zintegrowany, długofalowy i całościowy plan aktywności, oparty na indywidualnym planie działania, dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego uczestnika projektu.
 • prewencję patologii ubóstwa i problemu wykluczenia społecznego.

Jak ?
W ramach aktywnej integracji zaproponujemy Wam udział w różnych formach aktywizacji :

 • treningi
 • szkolenia
 • staże
 • praktyki
 • zajęcia psychoruchowe
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • zajęcia terapeutyczne w pracowni "ekologicznego rolnictwa"

 
Dla kogo?
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby z powiatu krakowskiego i myślenickiego, które złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych w jednym ze wskazanych terminów, tj. od 01.01.2017 do 31.03.2017 r. lub od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. lub od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. Niezbędne jest posiadanie przez kandydata na uczestnika projektu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ zaświadczenia lekarskiego. Należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie  i załącznikami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Preferowane są osoby  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, osoby objęte wsparciem ze strony instytucji OSP lub PCPR.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, do projektu zakwalifikowane zostaną osoby spełniające kryteria formalne. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji z uczestnictwa lub przerwaniu udziału w projekcie zostaną dobrane osoby.

Jak się zgłosić ?
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji, wypełnić formularz i zgłosić się do Biura Projektowego, znajdującego się w siedzibie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany.

Zapraszamy do udziału w Projekcie "Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego" !!!