Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz uchwały Nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 524, poz. 3409 , zm. z 2010 r. Nr 111, poz. 723 izm. 2020 poz. 3644), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1

  • Przeznacza się do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym część działki ewidencyjnej nr 1445 w Sieprawiu, zaznaczona na załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, z przeznaczeniem na cele budowlane, w tym realizacji układu komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej sieci, przyłączy i urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji na działce nr 1446/4 w Sieprawiu.
  • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

  • Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw.
  • Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.