Zarządzenie Nr 140/19 Wójta Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Siepraw przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm.: poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, zm.: z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5831 zm. z  2014 r. poz. 1158) oraz uchwały Nr XI/94/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 2 m² powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu przy ul. ka. J. Przytockiego 10 oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym część nieruchomości tj. 2 m² powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu  przy ul. ks. J.Przytockiego 10, w celu postawienia przez Najemcę dwóch automatów typu vending.
2. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem obejmujący nieruchomość określoną w ust. 1 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.