Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 220 r., poz. 713 zm. poz. 1378), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm. z 2019r. poz. 2020, z 2021 poz. 11, 234) oraz Uchwały Nr XXVII/224/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki 1451/29 w Siperawiu oraz na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,  Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:§ 1

1.    Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym część działki ewidencyjnej nr 1451/29 w Sieprawiu, z przeznaczeniem pod prowadzenie piekarni rzemieślniczej – sprzedaży pieczywa, drożdżówek itp.
2.    Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący nieruchomości określonych w ust.1. w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw na okres 21 dni oraz zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Gminy Siepraw. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.