Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1

Podaję do wiadomości publicznej, że w konkursie na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizacje w 2024 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki ogłoszonego w dniu 22 marca 2024 r. złożono jedną ofertę przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

§ 2

Po rozpatrzeniu oferty w konkursie na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki postanowiłem przyznać dotację z Budżetu Gminy Siepraw w wysokości 5000,00 zł Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP.

Wójt Gminy Siepraw  /-/ Tadeusz Pitala