Zarządzenie Nr 199/20 Wójta Gminy Siepraw z dnia  17 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru ofert w konkursie na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizacje w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz .U. z 2019 r., poz. 688 zm. poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) i na podstawie uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1. Podaję do wiadomości publicznej, że w konkursie na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizacje w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki ogłoszonego w dniu 16 marca 2020r. złożono jedną ofertę przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

§ 2. Po rozpatrzeniu oferty w konkursie na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki postanowiłem przyznać dotację z Budżetu Gminy Siepraw w wysokości 5000,00 zł Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP.