Urząd Gminy Siepraw informuje, że od dnia 16 marca 2022 r. przyjmowane są wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego br. w związku z konfliktem na Ukrainie, przez co uzyskali status „UKR”. Status „UKR” wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i nie jest tożsamy z ze statusem uchodźcy w rozumieniu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, który jest procesem długoterminowym.

Wniosek składa się osobiście na piśmie.

W imieniu małoletniego dziecka wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Do wniosku dołącza się fotografię, spełniającą wymogi określone w ustawie o dowodach osobistych, podczas składania wniosku pobierane są odciski palców (od osób powyżej 12 roku życia).

Tożsamość osób potwierdza się na podstawie paszportu, a w razie jego braku, innego dokumentu ze zdjęciem (ukraiński dowód osobisty, prawo jazdy itp.) w przypadku dzieci dopuszcza się dokument potwierdzający urodzenie.

W razie braku dokumentów przyjmowane jest oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po nadaniu numeru PESEL dla osób pełnoletnich może być założony profil zaufany. W tym celu osoba musi podać numer telefonu komórkowego oraz adres poczty e-mailowej.

Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy (pokój nr 14) oraz w trakcie dodatkowego dyżuru w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) w godz. od 8.00 do 12.00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę , telefonicznie pod numerami 12 372 18 11,

12 372 18 18. Osoby nie umówione będą przyjęte dopiero po osobach umówionych.