Informujemy, że do 30 września można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

-dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, za zgodą opiekuna prawnego ucznia,

-pełnoletni uczeń,

-opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,

Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Siepraw, uczęszczający do szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, który jest laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów /regulamin przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom znajduje się we wniosku -załączniku/

Stypendium przyznaje się raz w roku szkolnym w trzech stopniach i w następujących wysokościach:

- stypendium Pierwszego stopnia - 1500zł

- stypendium Drugiego stopnia- 1000zł

- stypendium Trzeciego stopnia-500zł

Stypendium uczeń może otrzymać tylko jednego stopnia. Jeśli spełnia kryteria więcej niż jednego stopnia otrzymuje stypendium wg stopnia wyższego

Spełnienie warunków ubiegania się o stypendium winno nastąpić w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku tzn. 2020/2021. Stypendium wypłacane jest do 31 października.