Wójt Gminy Siepraw informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Siepraw, ogłoszonego 12 maja 2023 r. – wieloosobowe Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska został wybrany Pan Grzegorz Sikora,zamieszkały w Stojowicach.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Grzegorz Sikora posiada wykształcenie wyższe inżynierskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku Geodezja i kartografia w zakresie geodezji w gospodarce nieruchomościami. Jest słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Małopolska Szkoła Administracji)w zakresie Zarządzania w administracji.

Kandydat posiada bogate doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym, pracując m. in. Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie, Starostwie Powiatowym w Krakowie, Starostwie Powiatowym w Proszowicach,Zakładzie Usług Geodezyjnych mgr inż. Jerzy Kurek oraz w kilku firmach remontowo-budowlanych, a także prowadząc własną działalność gospodarczą pod firmą Geoland.

Pan Grzegorz Sikora posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Kandydat odbył ponadto szkolenia w zakresie geodezji i kartografii na co przedstawił odpowiednie zaświadczenia.

Podczas rozmowy Pan Grzegorz Sikora wykazał się dużą wiedzą z zakresu ustaw i innych aktów prawnych, których znajomość była wymagana w postępowaniu konkursowym - Kodeks postępowania administracyjnego; Prawo geodezyjne i kartograficzne; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o gospodarce nieruchomościami; ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wypowiedzi kandydata były merytoryczne, logiczne, konkretne i adekwatne do zadawanych pytań.

Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala

Siepraw, dnia 25 maja 2023 roku