Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: poz. 1378) , art. 13 ust. 1 i art. 37 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXX/251/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.5831 zm. z 2014r.  poz. 1162 i z 2020 r. poz. 3644)  oraz uchwały Rady Gminy Siepraw                          Nr XXII/152/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Siepraw zarządzam, co następuje:


§ 1
Postanawiam ogłosić przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Siepraw, położonych w Zawadzie (Gmina Myślenice), oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działki:
-    nr 638/1 o powierzchni 0,1725 ha;
-    nr 638/2 o powierzchni 0,1726 ha.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 291/20 Wójta Gminy Siepraw z dnia    30 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na sprzedaż   nieruchomości stanowiących własność Gminy Siepraw.


OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Siepraw ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w  Zawadzie (Gmina Myślenice), stanowiących własność Gminy Siepraw

1.    PIERWSZY I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – działka nr 638/1 w Zawadzie

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 638/1 o powierzchni 0,1725 ha
położona w Zawadzie (Gmina Myślenice), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00076575/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Opis  Nieruchomości:
    Nieruchomość położona jest w północnej części Gminy Myślenice, w południowej części miejscowości Zawada, w odległości  około 2,5 km od centrum miejscowości oraz około 7 km od centrum Myślenic. Bezpo-średnie otoczenie stanowią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i  leśne. Teren atrakcyjny  krajobrazowo.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 638/1 o powierzchni 0,1725 ha, posiada kształt zbliżony do czworokąta o zróżnicowanej długości boków – szerokość od ok. 15 m w części północnej do 40 m w części południowej, długość od ok. 55 m w części zachodniej do ok. 70 m w części wschodniej. Teren nachylony w kierunku południowo-wschodnim ze skarpą w części wschodniej opadającą w kierunku wschodnim. Teren działki niezagospodarowany, w części zachodniej porośnięty zielenią trawiastą okresowo koszoną, natomiast w części wschodniej zadrzewiony i zakrzewiony.  
Dojazd do nieruchomości wąską drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej.
Dostęp do sieci infrastruktury technicznej dobry –  przez zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa i  gazowa, sieć elektro-energetyczna w bezpośrednim sąsiedztwie, gminna sieć kanalizacyjna w odległości powyżej 300m.


Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 269/20 z dnia 30 października 2020r.
                         
Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru wsi Zawada, zatwierdzonym uchwałą Nr 343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 21 sierpnia 2006r.. (Dz. Urz. Woj. Małop.  nr 638, z roku 2006) położona jest niemal w całości w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowla-nych i ogrodniczych  o symbolu RM z podstawowym przeznaczeniem pod  budownictwo zagrodowe i usługi                          agroturystyczne, jako przeznaczenie dopuszczalne  między innymi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz w terenie dróg gminnych, wewnętrznych o symbolu KDW

Cena  wywoławcza nieruchomości:
Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT):  130 000 zł

Wadium:
Ustala się wadium: w wysokości: 13 000 zł
 

Termin i  miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu  22 luty 2020r. (poniedziałek) o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.2.    PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – działka nr 638/2 w Zawadzie

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 638/2 o powierzchni 0,1726 ha
położona w Zawadzie (Gmina Myślenice), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00076575/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis  Nieruchomości:
    Nieruchomość położona jest w północnej części Gminy Myślenice, w południowej części miejscowości Zawada, w odległości około 2,5 km od centrum miejscowości oraz około 7 km od centrum Myślenic. Bezpośrednie otoczenie stanowią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i  leśne.
Przedmiotowa nieruchomość  składa się z działki ewidencyjnej nr 638/2 o powierzchni 0,1726 ha, posiada kształt średnio-korzystny do zagospodarowania - w części północno-zachodniej regularny, zbliżony do prostokąta o     szerokości ok. 26 m, natomiast  w części południowo-wschodniej wieloboczny, niekorzystny do zagospodarowa-nia. Teren nachylony w kierunku południowym  ze skarpą w części wschodniej opadającą w kierunku                     wschodnim. Teren działki niezagospodarowany,  w przeważającej części zadrzewiony i zakrzewiony, natomiast w pozostałej części porośnięty zielenią trawiastą koszoną okresowo.
Dojazd do nieruchomości wąską drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej.
Dostęp do sieci infrastruktury technicznej dobry –  przez północno-zachodnią część działki przebiega sieć wodo-ciągowa i gazowa, sieć elektro-energetyczna w bezpośrednim sąsiedztwie, gminna sieć kanalizacyjna w odległości powyżej 300m.


Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 269/20 z dnia 30 października 2020r.
                       
Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.


Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:

Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru wsi Zawada, zatwierdzonym uchwałą Nr 343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 21 sierpnia 2006r.. (Dz. Urz. Woj. Małop.  nr 638, z roku 2006) położona jest w większości w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  o symbolu RM  z podstawowym przeznaczeniem pod  budownictwo zagrodowe i usługi agrotu-rystyczne jako przeznaczenie dopuszczalne  między innymi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
oraz w mniejszym stopniu w terenach rolnych o symbolu R (południowo-wschodnia część) oraz w terenie dróg gminnych, wewnętrznych o symbolu KDW


Cena  wywoławcza nieruchomości:
Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT): 130 000 zł

Wadium:
Ustala się wadium: w wysokości: 12 000,00 zł
    
Termin i  miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 22 luty 2020r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.


Warunki przetargów i informacje wspólne dla przetargów wymienionych w pkt.1-2
1.    Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 18 luty 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Siepraw. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Wpłacone wadium;
•    Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
•    Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia
umowy notarialnej.
•    Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
2.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
1)    osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2)    podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
3)    pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
4)    w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
5)    w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości
6)    W przypadku, o którym mowa w pkt. 5):
a)    jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
- stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo;
- przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682, z późn. zm.) na dokonanie czynności związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy.
b)    jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
- wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub
- pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
7)     oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4.    Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
5.    Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt. 4, Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6.    W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
7.    Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
8.    Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu Nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
9.    Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
10.    W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
11.    Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j Dz. U z 2014r., poz. 1490) i przeprowadzi go Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Siepraw Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 30/15 Wójta Gminy Siepraw z dnia  17 września 2015r.
12.    W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przestrzegania w dniu przetargu obowiązujących na terenie Urzędu Gminy Siepraw przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
13.    Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw                          ul. Kawęciny 30, pokój 15, tel. 12 37 21 817,  w godzinach pracy Urzędu.
14.    Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw.
15.    Wyciąg z ogłoszenia został podany w prasie w Gazecie Nasz Dziennik w dniu 5 stycznia 2020r.


Klauzula informacyjna – Gmina Siepraw
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia       27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30 (kontakt: tel. 12 37 21 800, 12 37 21 811, adres e-mail: gmina@siepraw.pl);
2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Siepraw jest możliwy poprzez  adres e-mail: iod@siepraw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz :
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
- Ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece;
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny;
- Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach.
5.    Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
6.    Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakre-sie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.
7.    Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilo-waniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.
8.    W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych oso-bowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozo-stałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycz-nego pracownika prowadzącego postępowanie.
9.    Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.