Wójt Gminy Siepraw ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieprawiu, stanowiącej własność Gminy Siepraw


Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1572/30 o powierzchni 0,0934 ha położona w Sieprawiu (Gmina Siepraw), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046121/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis  Nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sieprawiu przy ul. Kawęciny, gmina Siepraw, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy Siepraw, punktów usługowo-handlowych, banku oraz kompleksu narciarskiego Siepraw-Ski, w odległości ok. 2 -3 km od centrum miejscowości Siepraw, w odległości ok. 10-12 km od centrum Myślenic.

Przedmiotowa nieruchomość. składa się z działki ewidencyjnej nr 1572/30 o powierzchni 0,0934 ha, wg rejestru gruntów stanowiącej w całości inne tereny zabudowane – Bi. Kształt działki zbliżony do przyległych: prostokąta (część główna) i trapezu prostokątnego (południowo – wschodnia część działki).

Dostęp do drogi publicznej (powiatowej) zapewniony poprzez służebność przejazdu i przechodu po dz. nr 1572/8, objętej księgą wieczystą  nr KR1Y/00055290/0, szlakiem komunikacyjnym o szerokości 4 m biegnącym wzdłuż jej wschodniej granicy od dz. nr 1564/2 (drogi powiatowej ul. Kawęciny) – na rzecz działki nr 1572/30. Odległość od drogi publicznej to ok. 135-140 m. 

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej – przez działkę przebiega sieć gazowa i wodociągowa, pozostałe media na działkach sąsiednich.

Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 166/20 z dnia 27 stycznia 2020r.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z późn. zm.) nierucho-mość znajduje się  w całości w terenie oznaczonym symbolem:

S/7PU -  tereny zabudowy produkcyjno – usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa wraz z zapleczem oraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników.

Ponadto działka znajduje się w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki  Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

Cena  wywoławcza nieruchomości:
Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT): 140 600,00 zł

Wadium:
Ustala się wadium: w wysokości: 14 000,00 zł

Termin i  miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

Warunki  przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Siepraw. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Wpłacone wadium:

  • Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
  • Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2) podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
3) pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
5) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości
6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5):
a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
- stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo;
- przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682, z późn. zm.) na dokonanie czynności związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy.
b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
- wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub
- pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
7) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

4. Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5.  Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt. 4, Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

7. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

8.  Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu Nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

9. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

10.  W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 166/20 z dnia 27 stycznia 2020r. dotyczącym nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

11. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j Dz. U z 2014r., poz. 1490) i przeprowadzi go Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Siepraw Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 30/15 Wójta Gminy Siepraw z dnia  17 września 2015r.

12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, pokój 15, tel. 12 37 21 817,  w godzinach pracy Urzędu.

13. Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw.

14. Wyciąg z ogłoszenia został podany w prasie w Nasz Dziennik w dniu 16 marca 2020r.


Klauzula informacyjna – Gmina Siepraw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30 (kontakt: tel. 12 37 21 800, 12 37 21 811, adres e-mail: gmina@siepraw.pl).

2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Siepraw jest możliwy poprzez  adres e-mail: iod@siepraw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz:
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
- Ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece;
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny;
- Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach. 

5. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody. 

7.    Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych. 

8.    W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozo-stałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 

9.    Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.