Wójt Gminy Siepraw ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w  Zawadzie (Gmina Myślenice),
stanowiących własność Gminy Siepraw

1.    SZÓSTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – działka nr 638/1 w Zawadzie

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 638/1 o powierzchni 0,1725 ha
położona w Zawadzie (Gmina Myślenice), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00076575/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis  Nieruchomości:
    Nieruchomość położona jest w północnej części Gminy Myślenice, w południowej części miejscowości Zawada, w odległości  około 2,5 km od centrum miejscowości oraz około 7 km od centrum Myślenic.                Bezpośrednie otoczenie stanowią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i  leśne. Teren atrakcyjny  krajobrazowo.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 638/1 o powierzchni 0,1725 ha, posiada kształt zbliżony do czworokąta o zróżnicowanej długości boków – szerokość od ok. 15 m w części północnej do 40 m w części południowej, długość od ok. 55 m w części zachodniej do ok. 70 m w części wschodniej. Teren nachylony w kierunku południowo-wschodnim ze skarpą w części wschodniej opadającą w kierunku wschodnim. Teren działki niezagospodarowany, w części zachodniej porośnięty zielenią trawiastą okresowo koszoną, natomiast w części wschodniej zadrzewiony i zakrzewiony.  
Dojazd do nieruchomości wąską drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej.
Dostęp do sieci infrastruktury technicznej dobry –  przez zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa i  gazowa, sieć elektro-energetyczna w bezpośrednim sąsiedztwie, gminna sieć kanalizacyjna w odległości powyżej 300m.

Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 269/20 z dnia 30 października 2020 r.
                         
Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.


Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru wsi Zawada, zatwierdzonym uchwałą Nr 343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 21 sierpnia 2006r . (Dz. Urz. Woj. Małop.  nr 638, z roku 2006) położona jest niemal w całości w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowla-nych i ogrodniczych  o symbolu RM z podstawowym przeznaczeniem pod  budownictwo zagrodowe i usługi                          agroturystyczne, jako przeznaczenie dopuszczalne  między innymi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz w terenie dróg gminnych wewnętrznych o symbolu KDW


Cena  wywoławcza nieruchomości:
Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT):  107 000,00 zł


Wadium:
Ustala się wadium: w wysokości: 11 000,00 zł
    
Termin i  miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu  6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.


2.    SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – działka nr 638/2 w Zawadzie

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 638/2 o powierzchni 0,1726 ha
położona w Zawadzie (Gmina Myślenice), objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00076575/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis  Nieruchomości:
    Nieruchomość położona jest w północnej części Gminy Myślenice, w południowej części miejscowości Zawada, w odległości około 2,5 km od centrum miejscowości oraz około 7 km od centrum Myślenic. Bezpośrednie otoczenie stanowią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i  leśne.
Przedmiotowa nieruchomość  składa się z działki ewidencyjnej nr 638/2 o powierzchni 0,1726 ha, posiada kształt średnio-korzystny do zagospodarowania - w części północno-zachodniej regularny, zbliżony do prostokąta o     szerokości ok. 26 m, natomiast  w części południowo-wschodniej wieloboczny, niekorzystny do                        zagospodarowania. Teren nachylony w kierunku południowym  ze skarpą w części wschodniej opadającą w kie-runku wschodnim. Teren działki niezagospodarowany,  w przeważającej części zadrzewiony i zakrzewiony, na-tomiast w pozostałej części porośnięty zielenią trawiastą koszoną okresowo.
Dojazd do nieruchomości wąską drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej.
Dostęp do sieci infrastruktury technicznej dobry –  przez północno-zachodnią część działki przebiega sieć wodo-ciągowa i gazowa, sieć elektro-energetyczna w bezpośrednim sąsiedztwie, gminna sieć kanalizacyjna w odległości powyżej 300m.


Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siepraw nr 269/20 z dnia 30 października 2020r.
                         
Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww. nieruchomości: hipoteka –brak, prawa, roszczenia i ograniczenia –bez obciążeń.


Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:

Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru wsi Zawada, zatwierdzonym uchwałą Nr 343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małop.  nr 638, z roku 2006) położona jest w większości w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  o symbolu RM  z podstawowym przeznaczeniem pod  budownictwo zagrodowe i usługi agrotu-rystyczne jako przeznaczenie dopuszczalne  między innymi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
oraz w mniejszym stopniu w terenach rolnych o symbolu R (południowo-wschodnia część) oraz w terenie dróg gminnych, wewnętrznych o symbolu KDW


Cena  wywoławcza nieruchomości:
Cena nieruchomości brutto (z podatkiem VAT): 107 000,00 zł

Wadium:
Ustala się wadium: w wysokości: 10 000,00 zł
    
Termin i  miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.


Warunki przetargów i informacje wspólne dla przetargów wymienionych w pkt.1-2:

1.    Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 2 grudnia 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Siepraw. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Wpłacone wadium;
•    Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
•    Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia
umowy notarialnej.
•    Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
2.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
1)    osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2)    podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
3)    pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
4)    w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości
5)    W przypadku, o którym mowa w pkt. 4):
a)    jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
- stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo;
- przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1359, z późn. zm.) na dokonanie czynności związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy.
b)    jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
- wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub
- pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
6) W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie ustalony cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
7)  oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4.    Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
5.    Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt. 4, Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6.    W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
7.    Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
8.    Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu Nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
9.    Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
10.    W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
11.    Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j Dz. U z 2014r., poz. 1490) i przeprowadzi go Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Siepraw Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 30/15 Wójta Gminy Siepraw z dnia  17 września 2015r.
12.    W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przestrzegania w dniu przetargu obowiązujących na terenie Urzędu Gminy Siepraw przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
13.    Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr działek 638/1 i 638/2 w Zawadzie zostały przeprowadzone w dniu 22 lutego 2021r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.
14.    Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr działek 638/1 i 638/2 w Zawadzie zostały przeprowadzone w dniu 26 kwietnia 2021r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.
15.    Trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr działek 638/1 i 638/2 w Zawadzie zostały przeprowadzone w dniu 19 lipca 2021r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.
16.    Czwarte przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr działek 638/1 i 638/2 w Zawadzie zostały przeprowadzone w dniu 30 sierpnia 2021r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.
17.    Piąte przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr działek 638/1 i 638/2 w Zawadzie zostały przeprowadzone w dniu 25 października 2021r. i zakończyły się wynikami negatywnymi
18.    Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw      ul. Kawęciny 30, pokój 15, tel. 12 37 21 817,  w godzinach pracy Urzędu.
19.    Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw.
20.    Wyciąg z ogłoszenia został podany w prasie w Gazecie Nasz Dziennik w dniu 28.10.2021r.